ویژگی های بازار کمربند YIWU

ویژگی های بازار کمربند YIWU

بازار کمربندهای Yiwu در اوایل در بازار wenzhou و guangzhou توزیع می شود، هر دو شرکت این دو شهر را به سمت yiwu جذب می کند تا با توسعه مستمر و قدرت نفوذ قوی آن پنجره های فروش را راه اندازی کنند.بسیاری از کارخانه های کمربند حتی کارخانه های خود را به yiwu منتقل کردند.